RODO (GDPR)

RODO – ogólne informacje

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) działa od dnia 25 maja 2018 r.
(ang. GDPR - General Data Policy Regulation)

Defincja:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE.

Cel RODO

RODO redefiniuje sposób w jaki firmy i organizacje przetwarzają dane osobowe oraz udostępnia klientom w przejrzysty sposób, jakie dane zostały zebrane. Obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej i dba o bezpieczeństwo danych osobowych, a także chroni prawo do prywatności.

Słownik pojęć

Administrator Osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Administratorem danych są nasi klienci – Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych
Podmiot przetwarzający Osoba lub podmiot, który precyzuje, w jaki sposób i w jakim celu będzie przetwarzać dane osobowe. Podmiotem przetwarzającym danych osobowych jest CYBERTRICK Sp. z o.o. z siedzibą w Reguły (k. Warszawy)
Dane osobowe Informacje, które same (lub koegzystując ze sobą w jednym rekordzie) – w sposób jednoznaczy pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Będą to w szczególności: imiona, nazwisko, adres, numer telefonu, NIP, PESEL, adres e-mail.
Przetwarzanie danych osobowych Działania dotyczące danych osobowych w zakresie: utrwalania, przechowywania, modyfikowania, udostępniania.
UODO Urząd Ochrony Danych Osobowych
Wyciek danych Sytuacja w której system okazuje się być nieodporny na pewne działania prób pozyskania danych przez osoby nieuprawnione. Jest incydent przechwycenia danych przez takie osoby.

Podstawowe zasady RODO

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasz bank, gdy przetwarzamy dane osobowe.
Są nimi:

Skąd pozyskujemy i jakie dane?

Dane które przetwarzamy, pozyskujemy jedynie za pomocą strony internetowej wosiedle.pl.

Przetwarzamy dane, przekazane nam na formularzach eletronicznych przez naszych klientów (Księgowość Wspólnoty Mieszkaniowej). Nasi klienci są administratorem danych w rozumieniu RODO.
Poza danymi naszych bezpośrednich klientów przechowujemy również dane ich kontrahentów oraz klientów – mieszkańców wspólnot mieszkaniowych w kontekście biznesowym
Dane kontrahentów naszych klientów przetwarzamy, dzięki umowie zawartej w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego, pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a Administratorem danych.

Przetwarzane są:

Kto przetwarza i przechowuje dane?

CyberTrick Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 300
05-816 Reguły (k. Warszawy)

NIP: 5342556631
KRS: 0000689641
REGON: 36798027300000

Podmiot przetwarzający

Kto ma dostęp do danych?

wOsiedle sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 300
05-816 Reguły

NIP: 5342593402

Operator danych

Obowiązki informacyjne wobec klientów

Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych są przez cały czas dostępne dla naszych klientów na naszej stronie https://app.wosiedle.pl/home/rodo.

Chętnie odpowiadamy też na wszystkie pytania zadawane przez klientów poprzez kontakt mailowy info@wosiedle.pl.

Kiedy informujemy?

Dane które przetwarzamy pozyskujemy bezpośrednio od naszych klientów drogą elektroniczną, przez formularze na stronie wosiedle.pl.

Aby przejść proces rejestracji należy zaakceptować regulamin oraz zapoznać się z zasadami odnośnie przetwarzania danych osobowych.

W razie incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych (np. wyciek danych osobowych) obligujemy się zgłosić taki przypadek zgodnie z prawem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i poinformować klientów, których dane dotyczą drogą elektroniczną (e-mail) bezzwłocznie – najpóźniej do czasie do 72 godzin od identyfikacji takiego zdarzenia.

Jak informujemy?

Informacje te możemy przekazywać: